5


Каталог файлів
Головне меню
Block title
Block content
Корисні посилання

Каталог файлів

Головна » Файли » Нормативно-правові документи » Накази Відділу освіти

№177 Про організацію роботи класних керівників протягом 2014-2015 н.р.
[ Викачати з сервера (67.5 Kb) ] 21.08.2014, 12:49

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ВИКОНКОМУ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ ДОВГИНЦІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ РАДИ

 Н А К А З 

 м. Кривий Ріг

 

 «18» серпня 2014 року                                                           177

 

Про організацію роботи

класних керівників

протягом 2014-2015 н.р.

 

Згідно з Положенням про класного керівника, Статуту навчального закладу, річного плану роботи школи та плану виховної роботи класний керівник повинен вирішувати ряд завдань, що пов'язані з соціально-психологічною функцією (формування відносин учнів зі своїми однолітками в класі, згуртування колективу, самоврядування, виховання дисциплінованості, відповідальності, формування вмінь своєчасно виявити і вирішувати конфліктну ситуацію тощо), організаторською функцією (підтримання позитивної ініціативи учнів, організація самоврядування тощо). Класний керівник організовує діяльність за різними напрямками: морально-правова культура школярів, естетичний і фізичний розвиток, трудове і економічне виховання, створення умов для пізнання самого себе.

 

НАКАЗУЮ:

 

1.           Керівникам навчальних закладів:

 1.1 Діяльність класного керівника здійснювати згідно з основними завданнями загальної середньої освіти:

• виховання особистості учня, його наукового світогляду, розвит­ку його здібностей і обдаровань;

   виконання вимог державного стандарту загальної середньої освіти, підготовку учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

   виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов'язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідаль­ності перед законом за свої дії;

   реалізація права  учнів на вільне  формування політичних і світових переконань;

   виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних цінностей українського народу та інших народів і націй;

   виховання свідомого ставлення до свого здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження . зміцнення фізичного                  і психічного здоров'я учнів (постійно, класні керівники 1 — 11-х класів).

 2.                   Класним керівникам:

 2.1.   Організувати роботу класного колективу за такими напрямками:

   забезпечення умов для засвоєння учнями рівня та обсягу освіти, а також розвитку їх здібностей;

   створення умов для організації змістовного дозвілля, профілак­тики бездоглядності, правопорушень, планування і проведення відповідних заходів;

   сприяння підготовці учнів до самостійного життя у дусі взає­морозуміння, миру, злагоди між усіма народами, скісними, національними, релігійними групами;

   проведення виховної роботи із урахуванням вікових та індивідуально - психологічних особливостей учнів, їхніх нахилів, інте­ресів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу;

   координація роботи вчителів-предметників, психолога, медич­них працівників, органів учнівського самоврядування, батьків та інших учасників навчально-виховного процесу щодо виконання завдань навчання та виховання у класному колективі, соціаль­ного захисту учнів           

                                                                                           постійно

 2.2. Працювати на створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських  цінностей, керуючись ключовим нормативним документом у сфері освітньої політики щодо виховання – листом МОН України від 25.07.2014р. №1/9-376 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році»

 2.3. Звернути особливу увагу на підвищення рівня превентивної роботи; превентивне виховання забезпечується на законодавчому рівні згідно Закону України від 26.04.2001 №2402 – ІІІ «Про охорону дитинства; Законом України від 21.06.2001 №2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» (редакція станом на 09.12.2012); Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 р. №2140 «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011 – 2015 роки», Постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 року №350 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року», «Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року №1209 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року», наказу МОН України від 27.10.2009 № 3754/981/538/49 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання», листа МОН України від 28.03.2014 № 1/9-179 «Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів». Проводити з учнями просвітницьку діяльність, спрямовану на формування негативного ставлення до протиправних діянь у формі тижнів правових знань, рольових ігор, моделювання життєвих ситуацій, дискусій, використанням  інтерактивних технологій, сучасних форм і методів виховання. Сприяти підвищенню ролі шкільного самоврядування в навчально – виховному процесі.

                                                                   протягом навчального року)

 2.4. Відвідувати уроки свого класу 

                                                            протягом навчального року

 2.5.   Обов'язково бути присутніми на всіх позакласних виховних заходах свого класу та загальношкільних виховних позакласних заходах зі своїм класом

 

                                                            протягом навчального року

 2.6. Здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями статуту і правил внутрішньошкільного розпорядку школи, інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу

                                                                                              постійно

       2.7. Інформувати про стан виховного процесу в класі та рівень успішності учнів педагогічну раду, адміністрацію школи, батьків    

постійно

          2.8. Дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його від будь-якого фізичного та психічного насилля, своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загально­людської моралі 

                                                                                             Постійно 2.9.     Пропагувати здоровий спосіб життя                                                                                        Постійно

 

2.10.  Охайно, згідно з вимогами, вести документацію, пов'язану з ви­конанням повноважень класного керівника (класні журнали, особові справи, зошит з попере­дження дитячого травматизму). Своєчасно здавати цю документацію на перевірку адміністрації 

                  

                                                                протягом навчального року

 

2.11.  Дотримуватися рекомендацій щодо виконання нормативно - правових документів: попередження дитячого травматизму, повідомлення про нещасні випадки, про проведення екскурсій, заходів під час проведення поїздок, під час проведення навчаль­ної практики тощо

 

                                                                                             Постійно

 

2.12. Обов'язково відвідувати всі методичні та психолого-педагогічні  наради школи, району згідно з планом

                                                               протягом навчального року

 

2.13.  Забезпечити щотижневе проведення виховної години

   2.14.  Обов'язково проводити один раз в семестр виховний захід за межами школи за вибором учнів, за планом класного керівника: відвідування вистав театру, культпоходи до музеїв, відвідування виставок, культпоходи на концерти чи до кінотеатру, зустрічі з видатними людьми, профорієнтаційні екскурсії до СПТУ, інших освітніх закладів, виробничі екскурсії на підприємства міста, екскурсії по рідному краю, тур поїздки по Україні тощо 

                                                              протягом навчального року

  2.15    Своєчасно проводити  інструктажі з техніки без­пеки із записом в класному журналі та журналі реєстрації інструк­тажів з техніки безпеки. Проводити бесіди щодо попередження дитячого травматизму в класі .                  

                                                                    постійно                                                         

2.16      Відновити куточки з охорони безпеки життєдіяльності в ка­бінетах, закріплених за класом. Провести бесіди з правил поведінки в школі. 

                                                        Постійно 

2.14           Своєчасно повідомляти відділ освіти та адміністрацію школи про нещасні випадки під час навчально-виховного процесу та побуту, готувати необхідні документи учнів свого класу (пояснювальні записки, медичні довідки) щодо даного випадку. Якщо медична довідка не представлена батьками — за запитом школи одержати її в тому закладі, до якого зверталась дитина за допомогою. У випадку травми в школі —супроводжувати учня до медичного закладу                            

                                                                  протягом навчального року                               

2.15           Відвідувати відкриті виховні заходи своїх колег. Провести протягом року один відкритий захід. Сценарій відкритого заходу надати заступнику директора з виховної роботи 

                                                                   згідно з графіком                                                                  

2.16           Планування роботи здійснювати згідно з вимогами. Плани виховної роботи своєчасно виконувати та надавати заступникові директора з виховної роботи на перевірку

                                                                   1 раз на семестр                                                                  

2.17           Поновити роботу органів самоврядування в класі, допомагати в їх роботі. Підновити класний куточок

                                                              протягом навчального року                                                                    

2.18           Відвідувати сім'ї, де проживають діти, які потребують особливої уваги, та діти із соціально неспроможних сімей 

                                                                 постійно                                                                

2.19           Здійснювати контроль за зовнішнім виглядом вихованців класу   

                                                                 Постійно 

    3. Оприлюднити даний наказ на сайті відділу освіти в мережі Інтернет (dovgvo.ucoz.ua) у визначений чинним законодавством термін. 

4 .Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти на методиста районного методичного кабінету відділу освіти  Міланович Г.Ю., контроль - на завідуючу  районним методичним кабінетом Микитишину Л.В.

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОСВІТИ                                О.М. ЛОПАТНЮК

 

Міланович Анна Юріївна

71-20-56

Категорія: Накази Відділу освіти | Додав: dovg_vo
Переглядів: 1751 | Завантажень: 42 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Годинник
Пошук на сайті
Бренд міста
Форма входу
Хмаринка тегів
Місцезнаходження
Статистика